top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. DEFINITIES

 • POM Interieur, interieurontwerper en leverancier gevestigd op Schapendriest 14 in Hooglanderveen.

 • De interieurontwerper: POM Interieur die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en advies.

 • De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan POM Interieur als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 • De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en POM Interieur met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door POM Interieur.

 • POM Interieur behoud zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en declaraties met betrekking tot de diensten en leveringen van POM Interieur, tenzij in overleg en schriftelijk bevestigd anders overeengekomen.

 

Artikel 3. OFFERTES EN OPDRACHTBEVESTIGINGEN

 • De door POM Interieur opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 14 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief reiskosten.

 • De door POM Interieur opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

 • De offerte omschrijft de inbegrepen werkzaamheden en het resultaat. Mondelinge afspraken zijn bindend na een schriftelijke bevestiging van POM Interieur, al dan niet via e-mail of Whatsapp.

 • Na een schriftelijk akkoord via e-mail op de offerte en door middel van een aanbetaling van 50%, start POM Interieur met de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van POM Interieur en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen.

 • POM Interieur verricht haar werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt POM Interieur op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 • POM Interieur kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden, als dit ten goede komt van de kwaliteit of voortgang van de opdracht.

 • Voor een optimale uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat zowel POM Interieur als de opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.

 • De door POM Interieur opgegeven levertijd is niet als bindend te beschouwen. Indien noodzakelijk kan POM Interieur de planning tussentijds bijstellen. Indien van toepassing wordt de opdrachtgever hier over geïnformeerd.

 • De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade. Voor zover mogelijk zal POM Interieur de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

 • POM Interieur is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.

 

Artikel 5. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

 • Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de opdracht aanpassen.

 • Door wijziging of aanvulling van de opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht worden beïnvloed. POM Interieur zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 • Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, informeert POM Interieur de opdrachtgever, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

 • Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 • De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd aan POM Interieur voor aanvullende werkzaamheden, meerwerk of een wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

 

Artikel 6. BETALING

 • Declaraties van POM Interieur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL16 KNAB 0409 5050 99 onder vermelding van het factuurnummer.

 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3% per maand.

 • Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 • In geval van het aankopen van product(en) ontvangt de opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 50% van de aankoopwaarde en bij levering een factuur voor restant betaling van 50%. Betaling van het restant dient uiterlijk te geschieden op het moment van levering. POM Interieur hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in verband met voorfinanciering en uitlevering.

 • POM Interieur hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in geval van aankoop van producten.

 • De opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.

 

Artikel 10. AFWIJKING ONTWERP

 • Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van POM Interieur en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen.​

 • Mocht POM Interieur ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.

 • Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van POM Interieur en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 11. EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN

 • Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die POM Interieur bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

 • POM Interieur heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van POM Interieur, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van POM Interieur.

 • Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms- en auteursrechten willen overnemen dan kan dit nader overeengekomen worden. Bij het overnemen van eigendoms- en auteursrechten is de opdrachtgever POM Interieur een vergoeding verschuldigd. POM Interieur behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitie doeleinden.

 

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatie adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is POM Interieur niet aansprakelijk voor deze onderdelen en het handelen van deze derden.

 • POM Interieur is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

 • POM Interieur is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

 • De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.

 • Indien het ontwerp van POM Interieur niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan POM Interieur, dan is POM Interieur slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van POM Interieur.

 • Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan POM Interieur. Bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van POM Interieur met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.

 • In geval van aansprakelijkheid van POM Interieur, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.

 • POM Interieur sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt POM Interieur de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.

 • Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan POM Interieur kenbaar is gemaakt.

 

Artikel 13. OVERMACHT

 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan POM Interieur kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee POM Interieur overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat POM Interieur geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

 • In geval van overmacht heeft POM Interieur het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

 • Indien POM Interieur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is POM Interieur gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

 

Artikel 14. ONTBINDING
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan POM Interieur omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is POM Interieur gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

 

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
Op de overeenkomst tussen POM Interieur en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen POM Interieur en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar POM Interieur is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, ter keuze van POM Interieur.

 

Artikel 16. GELDIGHEIDSDUUR ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 7 juni 2021 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

bottom of page